Инструкция за работа и правила за безопасност

Инструкции за работа

Не оставяйте малки деца да боравят с климатика без надзор.

При повреда на захранващия кабел Вие трябва да уведомите сервиза или упълномощеното квалифицирано лице, за да отстрани аварията.

За монофазни машини захранващото напрежение трябва да е в границите: от 210 до 240, 50Hz/60Hz. Ако захранващото напрежение е извън тези граници климатика не трябва да се използва.

Не поставяйте нищо върху външното тяло!

Не поставяйте пръст във входящия и изходящия въздушен отвор на климатика когато той работи, защото може да се нараните.

Проветрявайте периодично помещението.

Не включвайте и не изключвайте климатика директно от контакта, освен ако това не е необходимо.

Не оставяйте климатика изключен от напрежението за дълго време.

Не свързвайте заземяващия кабел за газопровода или за водопровода.

Вместо предпазителя не използвайте тел или други подръчни материали.

При аномалии в работата на климатика го спрете, изключете го от захранващата мрежа и се обадете в сервиза. Не поставяйте климатика на места където може да има изтичане на газ.

Обадете се на сервиза за профилактика пропускането на профилактика може да доведе до проблеми.

Изключете климатика, извадете захранващия кабел, уверете се, че вентилатора е спрял преди да го почистите.

При преместване и инсталиране на климатика на друго място се обадете на оторизираните лица или в сервиз.

Моля следвайте посочените правила, за да намалее риска от пожар, токов удар, нараняване и травми при използването на климатика!

1.Климатикът трябва правилно да бъде свързан в електрическата мрежа и тя да отговаря на необходимите стандарти.

2.Климатикът трябва да е добре заземен. Това премахва риска от токов удар или пожар. Не режете и не отстранявайте заземяващия проводник

3.Не използвайте стари или повредени захранващи кабели. Те може да са увредени или абразирали от продължителна употреба.

4.Не използвайте удължители.

5.Не блокирайте входящия и изходящия въздушен поток с предмети или растения.

6.Винаги изключвайте климатика от захранването при почистване или преместване.

7.Контакта трябва да е близо до климатика.

8.При повреда в захранващия кабел Вие трябва да се свържете с оторизиран сервиз или упълномощено за това квалифицирано лице.

Предупреждения

– Никога не инсталирайте климатика сами, освен ако имате необходимото образование и квалификация.

– Климатиците от типа сплит система могат да работят продължително време, ако са правилно инсталирани

– При неправилно инсталиране може да се получи теч на фреон, електрически удар или запалване.

– Необходимо е да се спазват указанията преди инсталация.

Условия за работа

1.Ако климатикът работи дълго време извън работния температурен диапазон е възможно охлаждащия капацитет да намалее или да се включи защитата на климатика.

2.Работа при относителна влажност по-малка от 80%

Ако влажността е по-голяма от тази стойност е възможно да се получи конденз. Това е нормално.

3.Техническите характеристики са залегнати в наименованието на модела.

4.Непромокаемото ниво на вътрешното тяло е от клас IPXO. Не го използвайте в непромокаеми помещения или бани.

5.Не инсталирайте външното тяло в затворени помещения.

Препоръки

– Използвайте стабилно захранване със съответния ампераж за нормалната работа на климатика.

– Само сертифициран електротехник може да прави модификации на електрическата мрежа.

– Използвайте отделно заземяване на климатика. Това ще доведе до избягване на токов удар.

Енергоспестяваща функция

– Когато инсталирате климатика се уверете, че помещението има добра въздушна конвекция.

– Потока на въздушната струя на вътрешното тяло да не е блокиран от завеси, пердета или мебели, а на външното тяло от храсти и дървета.